ADVS here

२०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( नियमित, एक्जेम्टेड तथा प्राविधिक ) को समय तालिकासम्बन्धी सूचना:

ADVS here

राष्ट्रिय परीक्षा बोडर्को मिति २०७४।९।५को निर्णयानुसार २०७४सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाकक्षा १० काेपरीक्षा देहायबमोजिमको कार्यतालिकाअनुसार सञ्चालन गर्ने–गराउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
समय तालिक

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*