ADVS here

नेपाल फार्मेसी परिषदको Licensing Exam सम्बन्धि सूचना:

ADVS here

नेपाल फार्मेसी परिषद द्वारा संचालन हुने आठौं Licensing Examination परिषद को मिति २०७३-१२-१७ गते बसेको बैठक को निर्णय अनुसार २०७४-१-०९ गते हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ साथै उक्त परिक्षाको निमित फारम भर्ने  अन्तिम म्याद २०७३-१२-३१ गते  सम्म रहेको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

:

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*