ADVS here

अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षा आयोग खुल्यो, आगामी बैशाख १७ गते सम्म दरखास्त दिने अन्तिम मिति:

ADVS here

शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन) को दफा ११च. (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त शिक्षक पद स्थायी रुपले पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाएकोशर्त र परिधिको अधीनमा रही रित पूर्वक दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Click for Notice here_Final

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*