ADVS here
Headline News

नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक:

ADVS here

लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११३०२–११३०८/०७३-७४ (खुला,समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा  सार्वजनिक गरेको छ ।

click the following link for reult:

CLICK ME

ads5

ADVS here

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*